ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ  /  ನರ್ಮದಾ ಪುಷ್ಕರ 2024: ನರ್ಮದೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪುಷ್ಕರ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯಲು ಆದಿ ಶಂಕರರು ರಚಿಸಿದ ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕ ಪಠಿಸಿ

ನರ್ಮದಾ ಪುಷ್ಕರ 2024: ನರ್ಮದೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪುಷ್ಕರ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯಲು ಆದಿ ಶಂಕರರು ರಚಿಸಿದ ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕ ಪಠಿಸಿ

Narmada ashtakam: ನರ್ಮದಾ ಪುಷ್ಕರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ ಸ್ನಾನ, ದಾನ, ಜಪ, ತಪ, ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನರ್ಮದೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪುಷ್ಕರ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯಲು ಆದಿ ಶಂಕರರು ರಚಿಸಿದ ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕ ಪಠಿಸಿದರೆ ಕೂಡಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನರ್ಮದಾ ಪುಷ್ಕರ 2024
ನರ್ಮದಾ ಪುಷ್ಕರ 2024 (PC: Unsplash)

ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕ: ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನರ್ಮದೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನರ್ಮದಾ ಪುಷ್ಕರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ನರ್ಮದೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನರ್ಮದಾ ಪುಷ್ಕರ, ಮೇ 12 ವರೆಗೂ ಜರುಗಲಿದೆ.

ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ ಸ್ನಾನ, ದಾನ, ಜಪ, ತಪ, ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಂಗಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಚಿಲಕಮರ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಪುಷ್ಕರ ಸ್ನಾನವನ್ನು, ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ, ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ತರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ನರ್ಮದೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪುಷ್ಕರ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕಮ್

ಸಬಿನ್ದುಸಿನ್ಧುಸುಸ್ಥಲತರಂಗಭಂಗರಂಜಿತಮ್

ದ್ವಿಶತ್ಸು ಪಾಪಜಾತಜಾತಕಾದಿವಾರಿಸಂಯುತಮ್|

ಕೃತಾಂತದೂತಕಲಾ ಭೂತಭೀತಿಹಾರಿವರ್ಷದೇ

ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ||

ತ್ವದಮ್ಬುಲಿನಾದೀನಾ ಮೀನಾದಿವ್ಯಾಸ್ಪರದಾಯಕಮ್

ಕಲೌ ಮಲೌಘಭರಹರಿಸರ್ವತೀರ್ಧನಾಯಕಮ್|

ಸುಮಚಕಚ್ಚನ ಕ್ರಚ ಕ್ರವಾಕಚ ಕ್ರಶರ್ಮದೇ

ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ||

ಮಹಾಗಭಿರನಿರಪುರಪಾಪಧೂತಲಮ್

ಧ್ವನತ್ಸಮಸ್ತಪಾತಕರಿದಾರಿತಪಧಾಚಲಂ|

ಜಗಲ್ಲಯೇ ಮಹಾಭಯೇ ಮೃಕಂಡುಸೂನುಹಾರ್ಯದೇ

ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ|

ಗತ ತದೈವ ಮೇ ಭಿಯಾ ತ್ವದಮ್ಬು ವೀಕ್ಷಿತಂ ಯದಾ

ಮೃಕಂಡುಸೂನಸೌನಕಸುರಾರಿ ಸೇವಾತಾಂ ಸದಾ|

ಪುನರ್ಭವಚ್ಛಧಿಜನ್ಮಜಂ ಭವಚ್ಛಿದುಃಖವರ್ಷಮದೇ

ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ||

ಅಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಿಣಾ ರಾಮರಾಸುರದಿಪೂಜಿತಮ್

ಸುಲಕ್ಷ್ಣೀರತಿರಾದಿಪಕ್ಷಿಲಕ್ಷಕೂಜಿತಂ|

ವಸಿಷ್ಠಸಿಷ್ಠ ಪಿಪ್ಪಲಾದಿಕಾರಮಾದಿಶರ್ಮದೇ

ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ||

ಸನಾತ್ಮುಮರಣಚಿಕೇತಕಸ್ಯಪ ತ್ರಿಶಚ್ಚದೈಃ

ಧೃತಂ ಸ್ವಕ್ಯಮಾನಶೇಷು ನಾರದದಿಶತ್ಪಚ್ಛದೈಃ|

ರಬಿನ್ದುರನ್ತಿದೇವರಾಜಕರ್ಮಶರ್ಮದೇ

ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ||

ತಥಾಸ್ತು ಜೀವಜಂತುತಂತುಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್|

ವಿರಿಂಚಿವಿಶುಶಂಕರಸ್ವಾಕ್ಯಧಾಮವರ್ಷದೇ

ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ||

ಅಹೋ ಧೃತಂ ಸ್ವಾನಂ ಶ್ರುತಂ ಮಹೇಶಿಕೇಶಜಾತತೇ

ಕಿರಾತಸುತಬಾದಬೇಷ ಪಕ್ವವಾದರೆ ದುಃಖ

ದುರನ್ತಪಾತಪಹಾರೀ ಸರ್ವಜನ್ತುಶರ್ಮದೇ

ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ||

ಇದಂ ತು ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕ್ ತ್ರಿಕಾಲಮೇವ ಯೇ ಸದಾ

ಓದುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ

ಸುಲಭದೇಹದರಲಭ್ಯಾಂ ಮಹೇಶಧಾಮಗುರವಃ

ಪುನರ್ಭವಾ ನರಣವೈ ವಿಲೋಕಯಂತಿ ರೌರವಮ್

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.