ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ  /  ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗವೇ ಪರಿಹಾರ; ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ 10 ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗವೇ ಪರಿಹಾರ; ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ 10 ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗವೇ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 10 ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗವೇ ಪರಿಹಾರ; ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ 10 ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗವೇ ಪರಿಹಾರ; ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ 10 ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸರ್ವರೋಗಕ್ಕೂ ಯೋಗ ಮದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುಬಹುದು. ಯೋಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತುನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯೋಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 10 ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಯಂ ಸಂನ್ಯಾಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಹುರ್ಯೋಗಂ ತಂ ವಿದ್ದಿ ಪಾಂಡವ, ನ ಹ್ಯಸಂನಾಸ್ತಸಂಕಲ್ಪೋ ಯೋಗೀ ಭವತಿ ಕಶ್ಚನಃ

ಅರ್ಥ - ಓ ಅರ್ಜುನಾ, ಯೋಗವನ್ನು ಅವರು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಯೋಗವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದ ಯಾರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೋಗಿಯಾಗವುದಿಲ್ಲ.

2. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ - ಅನಾಶ್ರಿತಃ ಕರ್ಮಫಲಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಃ, ಸ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಚ ಯೋಗೀ ಚ ನ ನಿರಗ್ನಿರ್ಣಾ ಚಕ್ರೀಯಃ ||

ಅರ್ಥ - ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು - ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ತನ್ನ ಬದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಹಿವಸುವವನು - ಅವನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಮ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಿ, ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ.

3. ಯೋಗೀ ಯುಂಜೀತ ಸತತಮಾತ್ಮಾನಂ ರಹಸಿ ಸ್ಥಿತಃ, ಏಕಾಕೀ ಯತಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ನಿರಾಶೀರಪರಿಗ್ರಹಃ

ಅರ್ಥ - ಯೋಗಿಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಲು, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ,ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿ.

4. ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿರಮಾಸನಮಾತ್ಮನಃ, ನಾಟ್ಯುಚ್ಫೃತಂ ನಾತಿನೀಚಂ ಚೈಲಾಜಿನಕುಶೋತ್ತರಮ್

ಅರ್ಥ - ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೃಢವಾದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲೀ, ಬಟ್ಟೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕುಶದ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

5. ತತ್ತೈಕಾಗ್ರಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ಯತಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯಕ್ರಿಯಃ, ಉಪವಿಶ್ಯಾಸನೇ ಯುಂಜ್ಯಾದ್ಯೋಗಮಾತ್ಮವಿಶುದ್ಧಯೇ

ಅರ್ಥ - ಅಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಮುಖಿಯಾಗಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆತ್ಮಶುದ್ದಿಗಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿ.

6. ಸಮಂ ಕಾಯಶಿರೋಗ್ರೀವಂ ಧಾರಯನ್ನಾಚಲಂ ಸ್ಥಿರಃ, ಸಮ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ನಾಸಿಕಾಗ್ರಂ ಸ್ವಂ ದಿಶಾಶ್ಚಾನವಲೋಕಯನ್

ಅರ್ಥ - ಅವನು ತನ್ನ ದೇಹ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡದೆ ತನ್ನ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.

7. ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಬಹಿರ್ ಬಾಹ್ಯಾಮಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ ಚೈವಾನ್ತರೇ ಭ್ರುವೋಃ, ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಸಮೌಕೃತ್ವಾ ನಾಸ ಅಭ್ಯಂತರ ಚಾರಿಣೌ

ಅರ್ಥ - ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವಿನ ನೋಟವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳೊಳಗೆ ಚಲಿಸುವ ಹೊರೋಗುವ ಮತ್ತು ಒಳಬರುವ ಉಸಿರಾವನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸುವುದು.

8. ಯಥಾ ದೀಪೋ ನಿವಾತಸ್ಥೋ ನೇಂಗತೇ ಸೋಪಮಾ ಸ್ಮೃತಾ, ಯೋಗಿನೋ ಯತಚಿತ್ತಸ್ಯ ಯುಂಜತೋ ಯೋಗಮಾತ್ಮನಃ

ಅರ್ಥ - ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ದೀಪವು ಮಿನುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮನಸ್ಸಿನ ಯೋಗಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ)

9. ಶನೈಃ ಶನೈರುಪರಮೇತ್ ಬುದ್ಧಾ ಧೃತಿಗೃಹೀತಯಾ, ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್

ಅರ್ಥ - ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂತರ, ಅವನು ಏನನ್ನೂ ಯೋಚಿಸಬಾರದು.

10. ಯದಾ ಹಿ ನೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ನ ಕರ್ಮಸ್ವನುಷಜ್ಜತೇ, ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಸಂನ್ಯಾಸೀ ಯೋಗಾರೂಢಸ್ತದೋಚ್ಯತೇ

ಅರ್ಥ - ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಎಚ್‌ಟಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಸ್ಟ್‌. ಐಪಿಎಲ್, ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ, ತಾಜಾ ವಿದ್ಯಮಾನ, ರನ್-ವಿಕೆಟ್, ಪ್ಲೇಆಫ್, ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ kannada.hindustantimes.com/cricket ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.)

ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ವ್ರತ ವಿಧಾನ, ಹಬ್ಬ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ' ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ.