ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ 5 ಯೋಗಾಸನಗಳು 

By Meghana B
Mar 05, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಅಧೋಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ 

ಉತ್ತಾನಾಸನ

ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ 

ಸೇತು ಬಂಧಾಸನ 

ಶೀರ್ಸಾಸನ

ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗಂಟೆ ವಾಕ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು 

Pexels