ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವ ರಾಗಿ ಉಪಾಹಾರಗಳು

Instagram

By Jayaraj
Jun 30, 2024

Hindustan Times
Kannada

ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

freepik

ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ತೂಕನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ರಾಗಿ ಉಪಾಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ

freepik

ರಾಗಿ ದೋಸೆ

Instagram

ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ

Instagram

ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ

Instagram

ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ

Instagram

ರಾಗಿ ಉಪ್ಮಾ

Instagram

ಕೂಡಲಿ ತುಂಗ-ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದ ಊರು