ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳು

By Jayaraj
Jun 30, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಸೊಗದೆ ಬೇರು (ನನ್ನಾರಿ)

ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ಅಂಜೂರ

ನಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್

ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು

ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್