ಮಕ್ಕಳ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯೇ ಪ್ರೇರಣೆ

pixabay

By Jayaraj
Jun 17, 2024

Hindustan Times
Kannada

ವರ್ಷ: ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಎಂದರೆ ಮಳೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ

pixabay

ವರ್ಷಿತ್: ವರ್ಷ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಷಿತ್‌ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

pexels

ಮೇಘ: ಮೇಘ ಎಂದರೆ ಮೋಡ ಎಂದು ಅರ್ಥ

Pexels

ಮೇಘನಾ: ಮೇಘ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮೇಘನಾ ಎಂಬುದಾಗು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

pixabay

ವೃಷ್ಟಿ: ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡಾ ಮಳೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಹೆಸರಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Pexels

ವರುಣ್: ಮಳೆಯ ದೇವತೆ ವರುಣ ಎಂದು ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Pexels

ಅಂಬುದ್:‌ ಮೋಡ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇರುವ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Pexels

ನೀರಜ್: ತಾವರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವ ಹೆಸರು ನೀರಜ್.‌ ಈ ಹೆಸರಿಗೂ ಮಳೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

Pexels

ಅಮಯ: ಈ ಪದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಿದೆ.

Pexels

ಮೂಗುತಿ ಸುಂದರಿಯಾದ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?