ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು

By Jayaraj
Jul 02, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್

ವಾಸ್ತು ಗಿಡ (ಬಿದಿರು ಗಿಡ)

ಲಕ್ಕೀ ಸಕ್ಸೆಲೆಂಟಾ

ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಪಚ್ಚಿರ

ಪ್ರಿಕ್ಲೀ ಪಿಯರ್

ತುಳಸಿ

ಜರೀಗಿಡ

ಜೇಡ್ ಸಸ್ಯ

All photos: Pexels

ಅಲೊವೆರಾ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು?