ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ 5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು

Pexels

By Jayaraj
Jun 23, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವ ಲಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡರೆ, ನಿಮಗೆ ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಸೂಚನೆ ಇರಬಹುದು.

Pexels

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರೆವು: ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಮರೆಯುವುದು.

Pexels

ಗೊತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತಡಬಡಾಯಿಸುವುದು: ನಿತ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುವುದು.

Pexels

ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ: ಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೇ ಮರೆಯುವುದು. ಅದು ಯಾವ ದಿನ ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು.

Pexels

ಪದಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಸಂಭಾಷಣೆ ವೇಳೆ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಬಳಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವುದು.

Pexels

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು.

Pexels

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಹಾರ್ದಿಕ್-ನತಾಶಾ ಮದುವೆಯ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು