ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಇಡಲು ಪಾರ್ವತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು 

By Meghana B
Mar 02, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಅದ್ರಿಜ, ಅಕ್ಷಾಯಿನಿ

ಹೈಮಾ, ಈಶಾನ್ವಿ, ಏಕಪರ್ಣ

ಗಿರಿಪ್ರಿಯ, ಹಿಮಜ, ಹಿಮನಿ, ಕಾಲಾಂಜರಿ, ಕೀರ್ತಿ

ಲಾಸ್ಯ, ನಿಲೋಹಿತ, ಪ್ರಿಯಂವದ, ರಿದ್ಧಿ 

ಸರ್ವಾಣಿ, ಶಾಲಿಸಲ

ವರಾ, ನಿತ್ಯ, ಮಹೇಶಾನಿ, ಜಲಪ್ರಿಯ

ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ 73 ವರ್ಷ  ಬಿಜೆಪಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ