ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡಲು ಶಿವನ ಹೆಸರುಗಳು

By Meghana B
Feb 29, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಆದಿದೇವ್​, ಅಭಯ್​, ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅನಿಕೇತ್​, ಅಶುತೋಶ್​, ಅನಘ

ಭಾವೇಶ್​, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಧನುಷ್​, ಧೃವ, ಧನ್ವಿನ್​

ಏಕಾಕ್ಷ, ಈಶಾನ್​, ಗಿರಿತ್ರ, ಹಿಮನೀಶ್​, ಇಂದುಶೇಖರ್, ಜತಿನ್​

ಕೃಶಾಂಗ್​, ಲೋಕಪಾಲ್​, ಮಹಿರಾಣ, ನಭಸ್ಯ, ಓಂಕಾರ್​, ಪ್ರಹಾಸ್​, ಪುರಜಿತ್​, ಪ್ರಣವ್​, 

ರಿಷಿಕೇಶ್​, ಸಮರಜಿತ್​, ಶ್ರೀಕರ್​, ತ್ರಯಂಬಕ್​, ತ್ರಯಾಕ್ಷ್​​

ವಿಭವ್​, ವಿಧಾರ್ಥ್​, ಯಜತ್​, ಯುಗಾಧ್ಯಕ್ಷ್​​

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಮಾಲಕಿ