ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ, ಚಿತ್ರ: ಪ್ರೇಮಲೋಕ

By Umesha Bhatta P H
May 30, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಮಧ್ಯರಾತ್ರೀಲಿ ಹೈವೇ ರಸ್ತೇಲಿ ಚಿತ್ರ: ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ

ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭುಮಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಚಿತ್ರ; ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ

ಪ್ರೇಮದ ಹೂಗಾರ ಈ ಹಾಡುಗಾರ  ಚಿತ್ರ: ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನ್ರು

ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಹಾಡುವಾಗ ಗೆಲುವೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಯುವಾಗ   ಚಿತ್ರ: ಯುದ್ದ ಕಾಂಡ

ಯಾರಲೇ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದವನು  ಕೇಳೇ ಬೆಡಗಿ   ಚಿತ್ರ: ಸಿಪಾಯಿ

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು.ಮಾಡಿದರೆ ಜಗಕೆ ಹೆದರಬಾರದು  ಚಿತ್ರ: ರಣಧೀರ

ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣವಳು.  ಚಿತ್ರ; ರಾಮಾಚಾರಿ

ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು, ಚಪ್ಪಾಳೆಯೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು  ಚಿತ್ರ: ಯುಗಪುರುಷ

ಕಣ್ಣೀರೆ ಇಂಗಿತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಆಸೆ ಮುಗಿಯಿತೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ.  ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಳಯಾಂತಕ

ಸಂಜೆ ಮಳೆಯ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗರಿಗರಿ ಪಕೋಡ ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಯಿರಿ