ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ರೊಮಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ

By Reshma
Mar 11, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ 1: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ 1 ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. 

ದಿನಾಂಕ: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1,10, 19 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಪರರು, ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಇವರು ಸರಳ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇತರರ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಡುಪುಗಳಿವು