ನಗು ನಗುತಾ ನಲಿ ನಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ. ಚಿತ್ರ: ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ

By Umesha Bhatta P H
May 05, 2024

Hindustan Times
Kannada

ನಗು ಎಂದಿದೆ ಮಂಜಿನಾ ಬಿಂದು  ಚಿತ್ರ: ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ನಗುವಿನ ಲೋಕವಿದು.  ಚಿತ್ರ: ಜೋಕ್‌ಫಾಲ್ಸ್‌

ನಗುವಿನ ಅಳುವಿನ ಸಂಕೋಲೆ.  ಚಿತ್ರ: ದೇವರಕಣ್ಣು

ನಗು ನೀ ನಗು ಕಿರುನಗೆ ನಗು.  ಚಿತ್ರ: ಕೆಸರಿನ ಕಮಲ

ನಗುವುದನು ಕಲಿತವನೇ  ಬಾಳುವುದಾ ಅರಿತವನು  ಚಿತ್ರ: ಪೆದ್ದಗೆದ್ದ

ನ ಗು ನಗುತಿರುವಾ ಮೊಗದಲಿ  ಚಿತ್ರ: ದೀಪಾ

ನಗು ನಗು ನಗು ನಗು ನೀ ನಗು.  ಚಿತ್ರ: ಅರಮನೆ

ನಗು ನಗುತಾ ನೀ ಬರುವೆ   ನಗುವಿನಲೇ ಮನಸೆಳೆವೆ   ಚಿತ್ರ: ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ

ನಿನ್ನ ನಗುವು ಹೂವಂತೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯೂ ಹಾಡಂತೆ.  ಚಿತ್ರ: ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವು