5 ಬಗೆಯ ಗುಜರಾತಿ ರೋಟಿ

By Meghana B
Feb 27, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಫುಲ್ಕಾ

ತೇಪ್ಲಾ

ರೋಟ್ಲಾ

ಪುರನ್ ಪೋಲಿ (ಒಬ್ಬಟ್ಟು)

ಭಕ್ರಿ

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್ ತಂಡವೇ ಬಲಿಷ್ಠ