ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

By Umesha Bhatta P H
Apr 24, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಸಖಿಮತಗಟ್ಟೆ, ಕಣಗಾಲು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಯುವ ಮತದಾರರ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಕಂಪಲಾಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಪಂಚವಳ್ಳಿ , ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಸರ್ಕಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಪಂಜಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಕೊಪ್ಪ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಕಲಿಯೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

ಯುವ ಮತದಾರರ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಕಲಿಯೂರು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

ಸಖಿ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಹೆಮ್ಮಿಗೆ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ

ಈ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ